Algemene Voorwaarden Tuip Strafrechtadvocatuur


Download (PDF)


Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot dienstverlening met Stroobach & Dijkers advocaten B.V. en Tuip Strafrechtadvocatuur (hierna: eenmanszaak).

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst tot dienstverlening

 1. De art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens de B.V. en eenmanszaak aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 2. De cliënt is gerechtigd de opdracht te allen tijde (schriftelijk) op te zeggen.

Artikel 3 – Werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening

 1. Onder de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening. Worden onder meer – doch niet uitsluitend – begrepen:
  a) inkomende en uitgaande telefoongesprekken;
  b) correspondentie;
  c) het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie;
  d) het bestuderen van door opdrachtgever overgelegde (proces)stukken, correspondentie, financiële bescheiden, en alle overige schriftelijke bescheiden het houden van besprekingen binnen en buiten kantoor;
  e) het bijwonen van zittingen van kantongerechten, arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven;
  f) het opmaken van processtukken;
  g) het bezoeken van cliënten c.q. gedetineerden in huizen van bewaring, politiebureaus en gevangenissen;
  h) reistijden van en naar zittingen, besprekingen, en vergaderingen.
 2. Indien inschakeling van een deurwaarder noodzakelijk is krachtens wettelijke bepalingen komen de door deze(n) te verrichten werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever. Deze externe kosten zullen onafhankelijk van de kosten honorarium advocaat bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtgever neemt kennis van het feit, dat tevens – doch niet uitsluitend – onder externe kosten wordt begrepen, de kosten voor het doen horen van getuigen en deskundigen a decharge, alsmede de griffierechten.
 4. Opdrachtgever neemt kennis van het feit, dat indien in een namens hem gevoerde civiele procedure in zijn nadeel wordt beslist, hij verplicht is de proceskosten, waartoe hij is veroordeeld, aan de wederpartij te voldoen.
 5. Opdrachtgevers, die procederen met gefinancierde rechtsbijstand zijn evenzeer verplicht krachtens de Wet op de Raden voor Rechtsbijstand griffierechten en deurwaarderskosten zelf te voldoen, kosten verbonden aan het doen horen van getuigen en/of deskundigen alsmede een eventuele proceskostenveroordeling. Bij waarneming door mr. C.C.J. Tuip heeft te gelden dat de partij met wie is gecontracteerd met uitsluiting van de andere partij aansprakelijk is voor eventuele beroepsfouten. Op alle aan Stroobach & Dijkers Advocaten B.V. verstrekte opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval via de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het van toepassing zijnde eigen risico.
 6. Formele contractspartij die de rechtsbijstand aan u verleent is mr. C.C.J. Tuip, onderdeel van het samenwerkingsverband Stroobach & Dijkers advocaten dat bestaat uit een B.V. en zelfstandige praktijk uit natuurlijke personen te weten mr. C.C.J. Tuip. Bij waarneming door Stroobach & Dijkers advocaten B.V. heeft te gelden dat de partij met wie is gecontracteerd met uitsluiting van de andere partij aansprakelijk is voor eventuele beroepsfouten. Op alle aan verstrekte opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval via de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het van toepassing zijnde eigen risico.

Artikel 4 – Honorarium en declaraties

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het door cliënt verschuldigde honorarium worden vastgesteld aan de hand van het aantal door ons aan de zaak bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, exclusief BTW, kantooronkosten, reiskosten en externe kosten. Het risico voor de tijdsduur van de procedure dan wel advisering van opdrachtnemer ligt uitsluitend bij de opdrachtgever.
 2. Afhankelijk van de aard van de zaak en de aard van de te verrichten werkzaamheden heeft de eenmanszaak het recht om af te wijken van het beginsel “declareren op basis van gewerkte uren”:
 3. Opdrachtgever ontvangt een urenspecificatie van gewerkte uren bij eindafrekening.
 4. De eenmanszaak is bevoegd om voorschotdeclaraties ter zake van honorarium (eventueel vermeerderd met 21% BTW) alsmede ter zake van externe kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Op alle door opdrachtnemer verrichte dienstverlening is door opdrachtnemer BTW verschuldigd. BTW afrekening geschiedt in beginsel bij eindafrekening, doch BTW kan ook over voorschottenhonorarium in rekening gebracht worden.
 6. Opdrachtgever is verplicht de facturen van de eenmanszaak binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening te voldoen, althans binnen zodanige termijn als op de factuur is vermeld. Hij is niet bevoegd op deze facturen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 8 dagen, is de opdrachtgever wettelijk in verzuim, op grond waarvan de eenmanszaak bevoegd is de overeenkomst tot dienstverlening zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Bij gebrek aan tijdige betaling is de eenmanszaak gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 8. Telefoongesprekken worden in eenheden van 6 minuten gedeclareerd.
 9. De eenmanszaak brengt bij ieder te declareren bedrag 6% kantoorkosten in rekening, met dien verstande dat bij einddeclaratie op basis van daadwerkelijk gewerkte uren nooit meer dan 6% kantoorkosten van het totaal gedeclareerde bedrag terzake honorarium, exclusief BTW, in rekening wordt gebracht.

Artikel 5 – Opvolging

 1. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de overeenkomst tot dienstverlening ermede bekend te zijn, dat het de advocaat van de eenmanszaak op grond van de tussen advocaten geldende gedragsregels verboden is om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van opdrachtgever, indien deze (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen jegens zijn vorige advocaat heeft voldaan, tenzij de vorige advocaat geen bezwaar heeft jegens overname dan wel blijkt dat de niet-betaling een gevolg is van onmacht.
 2. De eenmanszaak is niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden en/of te lijden schade, indien door opdrachtgever niet tijdig is voldaan aan de financiële verplichtingen jegens de vorige advocaat.

Artikel 6 – Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Opdrachtgevers die alleenstaand zijn en een inkomen hebben met een maximum tot € 27.300 bruto per jaar kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zulks ter beoordeling van de Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam.
 2. Opdrachtgevers, die gehuwd zijn dan wel samenwonen, dan wel een éénoudergezin hebben en een jaarinkomen hebben met een variabel maximum tussen de € 26.900,– en € 38.600,– bruto, kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zulks ter beoordeling van de Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam.
 3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde bedragen worden (half)jaarlijks gewijzigd door de Raad voor de Rechtsbijstand. De door de Raad gepubliceerde bedragen zijn geldend, indien en voor zover de in deze algemene voorwaarden vermelde bedragen niet (tijdig) zijn aangepast.
 4. De in de leden 1 en 2 genoemde bedragen zijn bepaald door de Raad voor de Rechtsbijstand, en gelden met ingang van 1 januari 2019.
 5. De opdrachtgever die bij het tot stand komen van de overeenkomst tot dienstverlening niet in aanmerking kwam voor gefinancierde rechtsbijstand, maar wiens financiële situatie tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening zodanig is gewijzigd, dat hij in beginsel wel voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, is verplicht binnen 1 (één) maand nadat deze wijziging is ingetreden de B.V. van deze wijziging in zijn financiële situatie schriftelijk op de hoogte te brengen.
 6. De eenmanszaak is niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden of te lijden schade, indien deze voortvloeit uit het feit, dat de opdrachtgever die de in het vorige lid vermelde informatieverplichting jegens de eenmanszaak niet, niet geheel dan wel niet deugdelijk nakomt jegens de eenmanszaak.
 7. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen per opdracht tot dienstverlening afwijkende afspraken worden gemaakt, welke slechts geldig zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 7 – Ontbinding

 1. Naast de ontbindingsgrond vermeld in artikel 5 lid 12, zal de overeenkomst tot dienstverlening door de eenmanszaak zonder rechterlijke tussenkomst worden opgezegd dan wel ontbonden in de volgende gevallen:
  a) indien opdrachtgever de goede naam van opdrachtnemer aantast dan wel aangetast heeft en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld;
  b) indien opdrachtgever niet naar behoren medewerking verleent aan de aan de eenmanszaak verleende opdracht;
  c) indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost.
 2. Er is sprake van het in lid 1 sub b van dit artikel gestelde indien opdrachtgever onvolledige dan wel onjuiste informatie verstrekt, dan wel nalaat de door opdrachtnemer verzochte informatie tijdig te verstrekken.
 3. Door de opzegging dan wel ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening wenst op te zeggen dan wel te ontbinden zullen de door de eenmanszaak verrichte werkzaamheden eerst dienen te worden afgerekend, alvorens opdrachtgever de zich in zijn dossier bevindende stukken zal terugontvangen.
 5. Hetgeen in lid 3 en 4 van dit artikel is bepaald geldt mutatis mutandis in geval sprake is van opvolging van advocaten.

Artikel 8 – Depot en begrotingsprocedure

 1. Indien opdrachtgever de door eenmanszaak verbindt zich jegens opdrachtgever tot het inzetten van alle know how en ervaring, die de advocaten en juristen werkzaam bij de eenmanszaak bezitten, en het doen van alle inspanningen die de opdracht redelijkerwijze vergt, met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten, zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. De eenmanszaak kan geen garantie geven omtrent de afloop van door haar advocaten uitgevoerde werkzaamheden c.q. procedures.

Artikel 9 Depot en begroting

 1. Indien opdrachtgever de door de eenmanszaak ingediende declaratie geheel of gedeeltelijk betwist en bezwaar maakt tegen verrekening door de eenmanszaak van hem toekomende gelden, dan worden die gelden tot het beloop van het betwiste bedrag bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam gedeponeerd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 2. Indien opdrachtgever en declaratie van de eenmanszaak, die is verrekend met de door hem betaalde voorschotten en die betrekking heeft op civiele zaken, betwist in zodanige omvang dat gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde voorschotten wordt verlangd, dan is de eenmanszaak verplicht, op verlangen van opdrachtgever, de declaratie ter begroting in te dienen bij de Deken der Orde van Advocaten te Amsterdam.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van de eenmanszaak voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden door de eenmanszaak wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten beroepsverzekering inlichtingen verschaft.
 2. De eenmanszaak zal, in geval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. De eenmanszaak sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden uit. Elke door of namens de eenmanszaak aanvaarde opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door ingeschakelde derden worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 11 Archivering

 1. Afgeronde dossiers worden door ons in beginsel 7 jaar bewaard. Indien cliënt wenst dat de dossiers die betrekking hebben op de opdracht langer bewaard worden, dient hij dat aan ons kenbaar te maken.

Artikel 12 Bescherming van persoonsgegevens

 1. Onder omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht de identiteit van de cliënt/uiteindelijk belanghebbende bij de cliënt vast te stellen en vast te leggen.
 2. Wij dragen zorg voor technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 13 Klachtenregeling

Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling is ook te vinden op de website en beschrijft de interne klachtenprocedure.

Artikel 14 Invordering

 1. In straf- en bestuursrechtelijke zaken is de eenmanszaak bevoegd om over te gaan tot invordering via de deurwaarder dan wel een gerechtelijke procedure, indien opdrachtnemer in verzuim is.
 2. Nederlands recht is op geschillen tussen de eenmanszaak en opdrachtgever van toepassing, die niet vallen onder de begrotingsbevoegdheid van de Deken der Orde van Advocaten te Amsterdam.
 3. Geschillen worden door de eenmanszaak bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter.

Amsterdam, 1 januari 2019

Wat cliënten over ons zeggen

"Goed bereikbaar, meedenkend, accuraat en bovenal erg goed. Dat is Chrissy Stroobach. Het team van Stroobach en Dijkers staat ook in zeer ingewikkelde zaken altijd voor me klaar. Zeer professioneel en fijn mee te werken ."

Review over: Chrissy Stroobach

"Ik vind t erg fijn hoe de samenwerking gaat. U helpt me altijd en bent altijd bereikbaar."

Review over: Denise Wiedeman

"Ik ben blij met mijn advocaat omdat zij mij een vertrouwd gevoel geeft. Ik kan met alles bij haar terecht. Ze is altijd telefonisch bereikbaar. Ze maakt altijd een plekje voor je als er iets besproken moet worden. Betrouwbaar. Geeft goede advies. Meelevend. Ze is een krijger."

Review over: Chrissy Stroobach

"Ik ben zeer tevreden over uw werkwijze, u heeft mij goed bijgestaan en u gaf mij een heel goed en rustgevend gevoel!"

Review over: Reinder Berfelo

"Doortastende aanpak, accuraat en altijd goed bereikbaar"

Review over: Reinder Berfelo

"Sometimes you win sometimes lose, maar de kans om een rechtzaak te winnen met een top advocaat als Chrissy Stroobach is groot."

Review over: Chrissy Stroobach

"Chrissy Stroobach is een zeer kundige en professionele advocaat met oog voor de mens achter de verdachte. Hierdoor heb je als cliënt een onmisbare steun in moeilijke tijden. Bedankt voor al je hulp Chrissy!"

Review over: Chrissy Stroobach

"Chrissy Stroobach is een zeer kundige en professionele advocaat met oog voor de mens achter de verdachte. Hierdoor heb je als cliënt een onmisbare steun in moeilijke tijden. Bedankt voor al je hulp Chrissy!"

Review over: Chrissy Stroobach

"Super goede en snelle service, veel kennis en kunde. Duidelijk in de mogelijkheden en haalbaarheid en uiteraard fijne persoonlijkheden. Ze bereiden je goed voor en nemen je mee in het proces. Ik raad dit kantoor bij iedereen aan."

Algemene review:

"Het was voor mij de eerste keer dat ik moest voorkomen. Mijn advocaat heeft mij gerust gesteld. Hierdoor had ik het gevoel dat ik beter was voorbereid en gelijk sterker in mijn schoenen stond. Ben heel tevreden over Stroobach & Dijkers advocaten!"

Algemene review:

"Goed bijgestaan en uitstekend resultaat. Een fijn kantoor met professionele uitstraling en duidelijke communicatie. Dank Stroobach & Dijkers advocaten!"

Algemene review:

"Mijn vrienden en ik noemen Dijkers de “tovenaar van Midden-Nederland”. Dank voor onze vrijspraken Dijkers! "

Review over: Ferre Dijkers

"De heer Dijkers heeft mij wederom goed bijgestaan en ik ben dan uiteraard ook zeer tevreden met het resultaat vrijspraak. Tot de volgende keer Dijkers! "

Review over: Ferre Dijkers

"Meester Dijkers heeft zichzelf en mij perfect voorbereid voor mijn rechtszaak. Dankzij voortvarend en doortastend handelen hebben we het best haalbare resultaat eruit gesleept. Ik kan Dijkers iedereen aanbevelen. "

Review over: Ferre Dijkers

"De advocaat heeft mij goed voorbereid op de rechtszaak en een uitstekend pleidooi gevoerd. Hierdoor had ik het gevoel dat ik er niet alleen voor stond. Strafrecht? Ik adviseer iedereen in mijn netwerk Stroobach & Dijkers advocaten."

Algemene review:

"Ik wordt al meer dan 10 jaar bijgestaan door advocaat Dijkers en ik wil nooit meer een andere advocaat. Dijkers bedankt! En hopelijk ga je nog lang niet met pensioen."

Review over: Ferre Dijkers

"Nadat de politie mijn rijbewijs had ingevorderd heeft Ferre Dijkers die binnen een week voor mij teruggekregen! Kan niet anders zeggen dan top!"

Review over: Ferre Dijkers

"Mr van Schaik heeft mij op zeer fijne en professionele manier bijgestaan. Alleen door zijn inbreng is mij heel veel ellende bespaard gebleven. Ik zou advocaat van Schaik absoluut aanraden."

Review over: Erik van Schaik

"Zonder mr. van Schaik had ik zeker langer vastgezeten. Nadat hij de zaak van mijn vorige advocaat had overgenomen, kwam ik de eerstvolgende zitting vrij. Laat het hoger beroep maar komen met mr. van Schaik achter de hand"

Review over: Erik van Schaik

"Mijn broers en ik worden al jaren bijgestaan door advocaat Dijkers en zijn kantoorgenoten. Ondertussen zijn wij vele vrijspraken en schorsingen verder, dankzij Ferre Dijkers die op creatieve wijze met de wet en regelgeving kan omgaan. Uiteraard zijn er ook tegenslagen geweest, maar dat hoort er nou eenmaal bij."

Review over: Ferre Dijkers

"VRIJSPRAAK! Daar heeft mijn advocaat voor gezorgd. En daar ben ik erg blij mee. Ik ga jullie zeker aanbevelen. En als ik jullie weer nodig heb zullen jullie van mij horen. Bedankt!"

Algemene review:

"Goed bereikbaar, meedenkend, accuraat en bovenal erg goed. Dat is Chrissy Stroobach. Het team van Stroobach en Dijkers staat ook in zeer ingewikkelde zaken altijd voor me klaar. Zeer professioneel en fijn mee te werken ."

Review over: Chrissy Stroobach

"Ik vind t erg fijn hoe de samenwerking gaat. U helpt me altijd en bent altijd bereikbaar."

Review over: Denise Wiedeman

"Ik ben blij met mijn advocaat omdat zij mij een vertrouwd gevoel geeft. Ik kan met alles bij haar terecht. Ze is altijd telefonisch bereikbaar. Ze maakt altijd een plekje voor je als er iets besproken moet worden. Betrouwbaar. Geeft goede advies. Meelevend. Ze is een krijger."

Review over: Chrissy Stroobach

"Ik ben zeer tevreden over uw werkwijze, u heeft mij goed bijgestaan en u gaf mij een heel goed en rustgevend gevoel!"

Review over: Reinder Berfelo

"Doortastende aanpak, accuraat en altijd goed bereikbaar"

Review over: Reinder Berfelo

"Sometimes you win sometimes lose, maar de kans om een rechtzaak te winnen met een top advocaat als Chrissy Stroobach is groot."

Review over: Chrissy Stroobach

"Chrissy Stroobach is een zeer kundige en professionele advocaat met oog voor de mens achter de verdachte. Hierdoor heb je als cliënt een onmisbare steun in moeilijke tijden. Bedankt voor al je hulp Chrissy!"

Review over: Chrissy Stroobach

"Chrissy Stroobach is een zeer kundige en professionele advocaat met oog voor de mens achter de verdachte. Hierdoor heb je als cliënt een onmisbare steun in moeilijke tijden. Bedankt voor al je hulp Chrissy!"

Review over: Chrissy Stroobach

"Super goede en snelle service, veel kennis en kunde. Duidelijk in de mogelijkheden en haalbaarheid en uiteraard fijne persoonlijkheden. Ze bereiden je goed voor en nemen je mee in het proces. Ik raad dit kantoor bij iedereen aan."

Algemene review:

"Het was voor mij de eerste keer dat ik moest voorkomen. Mijn advocaat heeft mij gerust gesteld. Hierdoor had ik het gevoel dat ik beter was voorbereid en gelijk sterker in mijn schoenen stond. Ben heel tevreden over Stroobach & Dijkers advocaten!"

Algemene review:

"Goed bijgestaan en uitstekend resultaat. Een fijn kantoor met professionele uitstraling en duidelijke communicatie. Dank Stroobach & Dijkers advocaten!"

Algemene review:

"Mijn vrienden en ik noemen Dijkers de “tovenaar van Midden-Nederland”. Dank voor onze vrijspraken Dijkers! "

Review over: Ferre Dijkers

"De heer Dijkers heeft mij wederom goed bijgestaan en ik ben dan uiteraard ook zeer tevreden met het resultaat vrijspraak. Tot de volgende keer Dijkers! "

Review over: Ferre Dijkers

"Meester Dijkers heeft zichzelf en mij perfect voorbereid voor mijn rechtszaak. Dankzij voortvarend en doortastend handelen hebben we het best haalbare resultaat eruit gesleept. Ik kan Dijkers iedereen aanbevelen. "

Review over: Ferre Dijkers

"De advocaat heeft mij goed voorbereid op de rechtszaak en een uitstekend pleidooi gevoerd. Hierdoor had ik het gevoel dat ik er niet alleen voor stond. Strafrecht? Ik adviseer iedereen in mijn netwerk Stroobach & Dijkers advocaten."

Algemene review:

"Ik wordt al meer dan 10 jaar bijgestaan door advocaat Dijkers en ik wil nooit meer een andere advocaat. Dijkers bedankt! En hopelijk ga je nog lang niet met pensioen."

Review over: Ferre Dijkers

"Nadat de politie mijn rijbewijs had ingevorderd heeft Ferre Dijkers die binnen een week voor mij teruggekregen! Kan niet anders zeggen dan top!"

Review over: Ferre Dijkers

"Mr van Schaik heeft mij op zeer fijne en professionele manier bijgestaan. Alleen door zijn inbreng is mij heel veel ellende bespaard gebleven. Ik zou advocaat van Schaik absoluut aanraden."

Review over: Erik van Schaik

"Zonder mr. van Schaik had ik zeker langer vastgezeten. Nadat hij de zaak van mijn vorige advocaat had overgenomen, kwam ik de eerstvolgende zitting vrij. Laat het hoger beroep maar komen met mr. van Schaik achter de hand"

Review over: Erik van Schaik

"Mijn broers en ik worden al jaren bijgestaan door advocaat Dijkers en zijn kantoorgenoten. Ondertussen zijn wij vele vrijspraken en schorsingen verder, dankzij Ferre Dijkers die op creatieve wijze met de wet en regelgeving kan omgaan. Uiteraard zijn er ook tegenslagen geweest, maar dat hoort er nou eenmaal bij."

Review over: Ferre Dijkers

"VRIJSPRAAK! Daar heeft mijn advocaat voor gezorgd. En daar ben ik erg blij mee. Ik ga jullie zeker aanbevelen. En als ik jullie weer nodig heb zullen jullie van mij horen. Bedankt!"

Algemene review: